برنامه ماه دسامبر واژه با عنوان قصه قصه برگزار شد. در اين برنامه ادبيات داستاني ايران و جهان مرور شد. عکس هاي اين شب را از پشت دوربين حسن زرهي سردبير شهروند نگاه کنيم.

PHOTOS CURTSEY OF HASSAN ZEREHI, SHAHRVAND

برای خواندن گزارش اين نشست اين پيوند را دنبال کنيد:

http://www.vazhe.com/vazhe0712.htm